Oznam


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

 
zoznam
 Zoznam detí pre školský rok 2021/2022 . Zaradenie detí do pavilónov podľa mesiaca narodenia.


Modrý pavilón - predškoláci ( deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie)

Oranžový pavilón dole – 9/2016 -8/2017,  predškoláci ( deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie)

Žltý pavilón – 9/2017 - 2019

Zelený pavilón je z dôvodu rekonštrukcie dočasne mimo prevádzku.

Menný zoznam detí nájdete uverejnený 2.9 na dverách jednotlivých budov. Žiadame rodičov, aby vstupovali LEN do budovy, kde je zaradené ich dieťa.

 
pracovná pozícia
 

Do školskej jedálne pri MŠ hľadáme hlavnú kuchárku/kuchára.

 

Požiadavky na vzdelanie:

- výučný list

- zdravotný preukaz

- platný preukaz na prácu s potravinami

- znalosť a dodržiavanie legislatívy HACCP

 

Náplň práce:

- príprava jedál podľa receptúr

- výdaj jedál

- obsluha kuchynských strojov na výrobu pokrmov

- dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku

- zodpovednosť za kvalitu stravy

 

Pracuje sa na jednu zmenu

 

Termín nástupu: ihneď

Rozsah uväzku : 100%

 

Stravovanie zabezpečujeme pre deti MŠ a zamestnancov MŠ Rohožník

Svoje žiadosti môžete doručiť do MŠ alebo na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Školský rok 2021/2022
 

ORGANIZÁCIA NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/22

Do MŠ treba deťom priniesť:

 • prezuvky - papučky (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.), podpísané menom a priezviskom
  dieťaťa,
 • náhradné veci na prezlečenie – veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho
  menom,
 • dievčatám hrebeň a malé vrecúško na hrebeň,
 • novoprijatým deťom prefotenú zdravotnú kartičku /kartičku poistenca/.

Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli
zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam.

Po príchode do MŠ dostanete dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednej učiteľke ( písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredia, Informovaný súhlas zákonného zástupcu, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, príp. súrodencom, Adaptačný proces), učiteľky Vám tiež odovzdajú šekové poukážky na platbu školného a stravného.  

 

Pred nástupom do MŠ má mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a má ovládať
základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať
jedenie s lyžicou a pitie z pohára.

Učiteľkám na triede treba nahlásiť, ak prišlo k zmene:

    zdravotnej karty poistenca

    telefónneho čísla zákonných zástupcov

    ak má dieťa na niečo alergiu

Hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu je zakázané nosiť do materskej školy.

O rozdelení detí do tried Vás budeme včas informovať.

 
Dotácia
 Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

 

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré /ktorých:
- žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
- patria do  novej skupiny detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok na ne nie je neuplatnený, alebo nemohol byť uplatnený a nie sú v domácnosti s nárokom na PHN alebo ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú  resp. Základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Termín na doručenie potrebných dokumentov Materskej škole, je do 30.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Materskú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.


Zároveň upozorňujeme, aby rodičia detí z rodín v ŽM, v prípade trvalého pobytu v okrese Malacky, predložili Formulár na posúdenie príjmu, vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR  Malacky, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky, prípadne mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   najneskôr do 4.8.2021.

 
Zápis na šk. r. 2021/2022
Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  zápis nových detí na šk. r. 2021/2022 sa uskutoční nasledovne. Žiadosť o prijatie dieťaťa zákonný zástupca podá v dobe od 30.4.2021 do 31.5.2021 a to jedým z nasledovných spôsobov:
   - vyplnením elektronického formuláru na web stránke školy (menu vľavo) - "ZÁPIS DO MŠ"
   - písomne poštou na adresu MŠ Rohožník, Školské nám. 408, 906 38 Rohožník alebo vhodiť do schránky MŠ, ktorá sa nachádza pri vstupe do MŠ
Kópia rodného listu a potvrdenie od lekára musí byť súčasťou prihlášky - môžete doručiť do MŠ aj dodatočne po odoslaní elektronickej prihlášky do 10.6.2021 
 
Rodič, ktorý nemá možnosť žiadosť odoslať elektronicky alebo si doma vytlačiť, môže si tlačivo vyzdvihnúť 12.5.2021 v MŠ v čase od 8:00 -14:00


Upozorňujeme zákonných zástupcov, že každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2021 päť rokov, musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Prednostne sa príjmajú deti:
-
pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
 
Karanténa - oranžový pavilón
Vážení rodičia,
v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR podľa – Manuál COVID školský semafor pre materské školy zo dňa 20.10.2020 a vzhľadom na epidomologickú situáciu sa prerušuje výchovno-vzdelávacia činnosť v triede včielky a žabky do 06.05.2021 - vrátane. 

Vzhľadom k tomu, že bol potvrdený prípad ochorenia Covid19 u dieťaťa na oranžovom pavilóne  musia všetky deti daných tried dodržať 14 dní karanténu. Prosíme Vás, aby ste nepodceňovali zdravotný stav detí - ani minimálne príznaky. Ak bude niektoré z detí pozitívne, treba túto skutočnosť nahlásiť riaditeľke MŠ.

Prajeme všetkým veľa zdravia.

 
Karanténa - žltý pavilón
Vážení rodičia,
v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR podľa – Manuál COVID školský semafor pre materské školy zo dňa 20.10.2020 a vzhľadom na epidomologickú situáciu sa prerušuje výchovno-vzdelávacia činnosť v triede lienky a kuriatka  do 04.05.2021 - vrátane. 

Vzhľadom k tomu, že bol potvrdený prípad ochorenia Covid19 u dieťaťa na žltom pavilóne musia všetky deti daných tried dodržať 14 dní karanténu. Prosíme Vás, aby ste nepodceňovali zdravotný stav detí - ani minimálne príznaky. Ak bude niektoré z detí pozitívne, treba túto skutočnosť nahlásiť riaditeľke MŠ.

Prajeme všetkým veľa zdravia.


 
Oznam
  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 zákonný zástupca,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0948128442 - riaditeľka MŠ
 
2% z daní
 Milí rodičia, spoluobčania a priatelia MŠ ROHOŽNÍK,

srdečne by sme Vám chceli v mene Rodičovského združenia pi MŠ poďakovať za poskytnutie 2% z daní v minulom roku. Peniaze získané takýmto spôsobom sme použili na obnovu ihriska pred modrým pavilónom, kde budú nové hracie prvky pre deti inštalované v marci 2021.

Budeme radi, ak nám aj v tomto roku poukážete 2% z vašich daní. Takto získané finančné prostriedky pomôžu skvalitniť pobyt detí v MŠ.

Potrebné tlačivo dostanete na triede v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na našej web stránke v sekcii dokumenty na stiahnuti. K tlačivu je nutné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa. Obe tieto tlačivá nám môžete priniesť do MŠ alebo do 31.4.2021 odniesť na príslušný daňový úrad.
Ďakujeme 

 
Predškoláci
Rodičom detí navštevujúcich predškolský ročník materskej školy ponúka CPPPaP v MA možnosť zúčastniť sa online prednášky, nakoľko je vzhľadom na aktuálnu situáciu nemožné realizovať ju osobne v priestoroch materskej školy. Viesť ju budú psychologičky Mgr. Drahošová a Mgr. Ernstová.

Milí rodičia,

ponúkame vám možnosť zúčastniť sa online prednášky  "Ako pripraviť dieťa na vstup do školy", ktorá sa bude konať cez Teams:

-v pondelok 01.02.2021 o 17:00

-v stredu 03.02.2021 o 17:00

-v piatok 05.02.20210 o 17:00

-v pondelok 08.02.2021 o 17:00

-v stredu 10.02.2021 o 17:00

-v piatok 12.02.20210 o 17:00

 

Porozprávame sa o školskej pripravenosti, o priebehu vyšetrenia predškolských detí, o tom, ako postupovať, ak si nie ste istí, či je dieťa pripravené na vstup do školy.

Svoj záujem o účasť na stretnutí nahláste na mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

 
mesačný poplatok
Prosíme rodičov, aby neuhrádzali príspevok na čiastočnú úhradu za mesiac január

( poplatok,kt. uhrádzate do 10. dňa v mesiaci ).

Šek obdržíte, až po nástupe dieťaťa do MŠ. 
 
oznam
Zoznam detí pre školský rok 2020/2021 . Zaradenie detí do pavilónov podľa mesiaca narodenia.

Modrý pavilón - predškoláci ( deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
Zelený pavilón hore  - deti vo veku od 10/2016 - 8/2017
Zelený dole -  9/2017 - 8/2018
Žltý pavilón hore - 6/2016 - 9/2016
Žltý dole - 9/2017 - 05/2018
Oranžový pavilón dole - 1/2016 - 9/2016
Oranžový hore - 9/2015 - 1/2016

Menný zoznam detí nájdete uverejnený 2.9 na dverách jednotlivých budov. Žiadame rodičov, aby vstupovali LEN do budovy, kde je zaradené ich dieťa.

 
sk.r. 20/21
 

Školský rok 2020/2021 sa začína dňa 2.9.2020. Deti sa do MŠ privádzajú od 6:15 do 8:00 hod.
O 8:00 hod. sa budovy MŠ uzamykajú. Prevádzka MŠ jeod 6:15 do 16:15 hod.

Deťom do MŠ prvý deň treba priniesť papučky a pyžamko. V súvislosti s opatreniami Covid-19 sa musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

-          Do budovy MŠ môže rodič vstúpiť LEN s rúškom na tvári

-          Do MŠ privádza dieťa jeden zákonný zástupca a v budove sa zdržiava max. 10 min

-          Pred vstupom do budovy si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom nachádzajúcim sa pri vstupe do budovy

-          Je prísny zákaz nosenia akýchkoľvek vecí z domáceho prostredia ( hračky, vankúše a pod. ) rodič dieťaťu dá do skrinky len vrecúško s náhradným oblečením a dievčatám vlastný hrebeň

-          Do skrinky dieťaťu treba umiestniť náhradné rúško (pre prípadné podozrenie Covid19)

 

-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,

-          Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

-          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

-          Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy pre školský rok 2020/2021, v opačnom prípade môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z materskej školy na toto obdobie. Pokyny sú uverejnené v priestoroch MŠ.

 
oznam
Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že k žiadosti o prijatie dieťaťa na š.r. 2020/2021 je potrebné doložiť do 30.6.2020 potvrdenie od lekára a kópiu rodného listu dieťaťa ( ak ste už niečo doložili, nieje nutné opakovane). Potrebné doklady môžete doručiť do MŠ od pond. do pia. v čase od 8:00 do 16:00 do oanžovej budovy. Žiadame Vás, aby ste nevstupovali do budovy,treba zazvoniť.
 
strava

V čase mimoriadnej situácie od 01.06.202 je možné prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 6:00hod.v daný deň

Možnosti odhlasovania zo stravy:

telefonicky na tel.č 034/6588822

mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

do zošita pri triede

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /
Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod./ sa v čase mimoriadnej situácie od 01.06.2020 výdaj stravy pre zákonných zástupcov dieťaťa nezabezpečuje,
nakoľko školská jedáleň nedisponuje výdajným okienkom. Za včasné neodhlásenie dieťaťa zo stravy sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 
oznam
 Zoznamy detí na mesiac jún 2020 sú uverejnené v sekcii zoznam detí. Zoznamy sú aktuálne pre mesiac jún 2020, na mesiace júl a august sa budú aktualizovať.
 
oznam
 

1.       Rodičia, ktorí majú záujem prísť deťom pre veci, ktoré im zostali v skrinke, môžu prísť do Materskej školy dňa 26.5 v čase od 9:00 do 12:00 hod.

 
Oznam o prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Rohožník sa obnovuje prevádzka MŠ dňa 1.6.2020. Prevádzka Materskej školy bude prebiehať v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roku 2019/2020.

 • Prevádzková doba materskej školy pre toto obdobie je od 7:00 – 16:00 hod.
 • Prevádzka materskej školy bude prebiehať do konca školského roku t. j. mesiace jún, júl a august.
 • Kapacita materskej školy vzhľadom na personálne a materiálne možnosti pre dané obdobie je 75 detí.  Vzhľadom na kapacitu MŠ za daných podmienok bude návšteva MŠ umožnená deťom, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria :
  • ak ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • ak ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
  • ak ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku./ v tomto prípade,ak ide o dieťa, ktorèho zákonný zástupca nevykonáva prácu na pracovisku,tak dieťa vzhľadom k situácii a zvýšeniu ochrany zdravia detí, môže MŠ navštevovať,len doobeda/ 

Kritéria sú v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020.


Predbežný záujem bol vykonaný telefonicky, avšak záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy je nevyhnutné potvrdiť aj písomne, kde príde k overeniu splnenia vydaných kritérií.


Žiadame rodičov, ktorí prejavili záujem o návštevu MŠ, aby v dňoch 25.5 – 26.5.2020 v čase od 8:00 do 12:00 doručili vypísaný formulár do MŠ alebo zaslali (podpísaný, naskenovaný) mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Formulár môžete vypísať aj v MŠ, nie je nutné si ho doma tlačiť.


Rodič pri doručení potrebného formuláru dostane pokyny pre návštevu MŠ pre obdobie do konca školského roku.

 
Zápis
 Formulár k zápisu nájdete v hlavnom menu Zápis do MŠ.
 

Meniny

Dnes je:
Nedeľa, 26. September 2021

Dnes má meniny:
Edita
Zajtra má meniny:
Cyprián

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:0
Včera:0
Tento mesiac:0
Minulý mesiac:0
Celkom:288704