Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.150:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Náhodný obrázok

sutaz (2)
Image Detail Image Download

Zverejňovanie dokumentov


Designed by:
Asthon, s.r.o.
Nástup od 25.1.2021

Prevádzka MŠ od 25.1. 2021  naďalej pokračovať len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Pre rodičov, ktorí spĺňajú danú podmienku platí tiež podmienka preukázania sa negatívnym výsledkom testu na COVID19  nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace. 


tzn. musí byť otestovaný zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom a tiež osoba, ktorá vodí a vyzdvihuje dieťa z MŠ

 

Pre osoby, ktoré nedisponujú  dňa 25.1. 2021 negatívnym výsledkom testu na COVID19 nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy v Rohožníku

Deti, ktoré momentálne MŠ navštevujú netreba prihlasovať, len deti, ktoré nenavštevujú momentálne MŠ a rodičia sľňajú dané podmienky treba nahlásiť na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 22.1.2021 do 10:00 hod. 

 
mesačný poplatok
Prosíme rodičov, aby neuhrádzali príspevok na čiastočnú úhradu za mesiac január

( poplatok,kt. uhrádzate do 10. dňa v mesiaci ).

Šek obdržíte, až po nástupe dieťaťa do MŠ. 
 
Návrat do MŠ
 Na základe vyjadrenia ministra školstva zo dňa 4.1.2021 od 11. januára budú otvorené len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Z organizačných dôvodov preto žiademe rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, aby záujem o MŠ od 11.1.2021 nahlasili riaditeľke školy do 6.1.2021 do 9:00 hod. t.j. streda. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Do meilu prosíme uviesť meno dieťaťa/detí a triedu, ktorú navštevuje.

Na základe zisteného záujmu, budú rodičia informovaní o organizácii MŠ od 11.1.2021

Prosíme rodičov,aby vzhľadom k epidemologickej situácii pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne.

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/?fbclid=IwAR3M-0TZSwUl8fZJazxtBBfvecMTIpw-CmmXWYE8s-EgqDdSdJxNI8CB0N8

 
Predĺženie zatvorenia
 
Materská škola bude
 
v dňoch 7.1 - 8.1.2021 zatvorená.


O ďalšom postupe Vás budeme informovať na webovej stránke MŠ.

Prosíme rodičov o priebežné sledovanie. 
 
oznam
Zoznam detí pre školský rok 2020/2021 . Zaradenie detí do pavilónov podľa mesiaca narodenia.

Modrý pavilón - predškoláci ( deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
Zelený pavilón hore  - deti vo veku od 10/2016 - 8/2017
Zelený dole -  9/2017 - 8/2018
Žltý pavilón hore - 6/2016 - 9/2016
Žltý dole - 9/2017 - 05/2018
Oranžový pavilón dole - 1/2016 - 9/2016
Oranžový hore - 9/2015 - 1/2016

Menný zoznam detí nájdete uverejnený 2.9 na dverách jednotlivých budov. Žiadame rodičov, aby vstupovali LEN do budovy, kde je zaradené ich dieťa.

 
sk.r. 20/21
 

Školský rok 2020/2021 sa začína dňa 2.9.2020. Deti sa do MŠ privádzajú od 6:15 do 8:00 hod.
O 8:00 hod. sa budovy MŠ uzamykajú. Prevádzka MŠ jeod 6:15 do 16:15 hod.

Deťom do MŠ prvý deň treba priniesť papučky a pyžamko. V súvislosti s opatreniami Covid-19 sa musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

-          Do budovy MŠ môže rodič vstúpiť LEN s rúškom na tvári

-          Do MŠ privádza dieťa jeden zákonný zástupca a v budove sa zdržiava max. 10 min

-          Pred vstupom do budovy si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom nachádzajúcim sa pri vstupe do budovy

-          Je prísny zákaz nosenia akýchkoľvek vecí z domáceho prostredia ( hračky, vankúše a pod. ) rodič dieťaťu dá do skrinky len vrecúško s náhradným oblečením a dievčatám vlastný hrebeň

-          Do skrinky dieťaťu treba umiestniť náhradné rúško (pre prípadné podozrenie Covid19)

 

-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,

-          Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

-          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

-          Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy pre školský rok 2020/2021, v opačnom prípade môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z materskej školy na toto obdobie. Pokyny sú uverejnené v priestoroch MŠ.

 
oznam
Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že k žiadosti o prijatie dieťaťa na š.r. 2020/2021 je potrebné doložiť do 30.6.2020 potvrdenie od lekára a kópiu rodného listu dieťaťa ( ak ste už niečo doložili, nieje nutné opakovane). Potrebné doklady môžete doručiť do MŠ od pond. do pia. v čase od 8:00 do 16:00 do oanžovej budovy. Žiadame Vás, aby ste nevstupovali do budovy,treba zazvoniť.
 
strava

V čase mimoriadnej situácie od 01.06.202 je možné prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 6:00hod.v daný deň

Možnosti odhlasovania zo stravy:

telefonicky na tel.č 034/6588822

mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

do zošita pri triede

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /
Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod./ sa v čase mimoriadnej situácie od 01.06.2020 výdaj stravy pre zákonných zástupcov dieťaťa nezabezpečuje,
nakoľko školská jedáleň nedisponuje výdajným okienkom. Za včasné neodhlásenie dieťaťa zo stravy sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 
oznam
 Zoznamy detí na mesiac jún 2020 sú uverejnené v sekcii zoznam detí. Zoznamy sú aktuálne pre mesiac jún 2020, na mesiace júl a august sa budú aktualizovať.
 
oznam
 

1.       Rodičia, ktorí majú záujem prísť deťom pre veci, ktoré im zostali v skrinke, môžu prísť do Materskej školy dňa 26.5 v čase od 9:00 do 12:00 hod.

 
Oznam o prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Rohožník sa obnovuje prevádzka MŠ dňa 1.6.2020. Prevádzka Materskej školy bude prebiehať v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roku 2019/2020.

  • Prevádzková doba materskej školy pre toto obdobie je od 7:00 – 16:00 hod.
  • Prevádzka materskej školy bude prebiehať do konca školského roku t. j. mesiace jún, júl a august.
  • Kapacita materskej školy vzhľadom na personálne a materiálne možnosti pre dané obdobie je 75 detí.  Vzhľadom na kapacitu MŠ za daných podmienok bude návšteva MŠ umožnená deťom, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria :
    • ak ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    • ak ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
    • ak ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku./ v tomto prípade,ak ide o dieťa, ktorèho zákonný zástupca nevykonáva prácu na pracovisku,tak dieťa vzhľadom k situácii a zvýšeniu ochrany zdravia detí, môže MŠ navštevovať,len doobeda/ 

Kritéria sú v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020.


Predbežný záujem bol vykonaný telefonicky, avšak záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy je nevyhnutné potvrdiť aj písomne, kde príde k overeniu splnenia vydaných kritérií.


Žiadame rodičov, ktorí prejavili záujem o návštevu MŠ, aby v dňoch 25.5 – 26.5.2020 v čase od 8:00 do 12:00 doručili vypísaný formulár do MŠ alebo zaslali (podpísaný, naskenovaný) mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Formulár môžete vypísať aj v MŠ, nie je nutné si ho doma tlačiť.


Rodič pri doručení potrebného formuláru dostane pokyny pre návštevu MŠ pre obdobie do konca školského roku.

 
Zápis
 Formulár k zápisu nájdete v hlavnom menu Zápis do MŠ.
 
Zápis
Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  zápis nových detí na
š. r. 2020/2021 sa uskutoční nasledovne. Žiadosť o prijatie dieťaťa zákonný zástupca podá v dobe od 30.4.2020 do 31.5.2020 a to jedým z nasledovných spôsobov:
- vyplnením elektornického formuláru na web stránke školy,ktorý bude uverejnený od 30.4.2020
- písomne poštou na adresu MŠ Rohožník, Školské nám.408,906 38 Rohožník alebo vhodiť do schránky MŠ,ktorá sa nachádza pri vstupe do MŠ
 
Žiadosť odoslaná iným spôsobom ako elektronickým formulárom je zverejnená v sekcii dokumenty MŠ na www.msrohoznik.sk (túto žiadosť si môže rodič vytlačiť a vypísať).
Rodič, ktorý nemá možnosť žiadosť odoslať elektronicky alebo si doma vytlačiť, môže si tlačivo vyzdvihnúť 11.5 v MŠ v čase od 10:00 -12:00,musia byť dodržané hygienické pravidlá (rùško a rukavice).
Kópiu rodného listu musí zákonný zástupca doručiť do začiatku dochádzky dieťaťa do MŠ, ak tak neurobil pri podaní prihlášky.
Lekárske potvrdenie sa bude vyžadovať dodatočne,prihláška nemusí obsahovať lekárske potvrdenie. 
Prednostne sa prijímajú deti:
-ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
 
Aktivity pre deti
 Milí rodičia, na týchto stránkach nájdete inširáciu aktivít, ktoré vaše deti zabavia a zároveň naučia. Ak by mal niekto záujem o zaslanie nejakých konkrétnych materiálov pre rozvoj detí  v konkrétnej oblasti napr. matematika, jazyk a komunikácia, grafomotorika a pod. napíšte meil na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. preberieme to s triednymi učiteľkami vašich detí a radi vám materiál zašleme.  

http://planetavedomosti.iedu.sk/
https://www.hravozdravo.sk/category/hravo/podla-typu/hry-aktivity-na-doma/
https://www.vcielka.online/
 
Oznam
 Prevádzka Materskej školy je od 30.3.2020 prerušená do odvolania. 

Žiadame rodičov,aby neuhrádzali mesačný poplatok.
 
Karneval
 Na známosť sa všetkým dáva, že sa uskutočnila karnevalová sláva. Kvôli vysokej chorobnosti detí bol karneval v KD zrušený, preto sa pani učiteľky rozhodli deťom spríjemniť tento deň v MŠ. Veľké nadšenie a úsmev na tvári v nich vyvolalo to, že v maske mohli byť oblečený už od príchodu do MŠ a mohli si ju nechať oblečenú po celý deň. Princezné, superhrdinovia, zvieratká a mnohé iné masky sa nám predstavili v tanci, ale aj v rôznych hrách a súťažiach, ktoré boli plné zábavy a smiechu. Všetky masky boli odmenené sladkou odmenou a veľkým potleskom. Deti si tento deň naplno užili vďaka pani učiteľkám Saške a Majke, ktoré pripravili bohatý program a ostatným pani učiteľkám, ktoré sa doň zapojili.


Lucia Danielová


 
Oznam

Oznamujeme zákonným zástupcom,

 

že na základe prísneho opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus),

 

je prevádzka Materskej školy v Rohožníku

 

prerušená do 27. 03. 2020 vrátane.

 

ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE

 
Oznam

Vážení rodičia!

 

V súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a tiež na základe rokovania krízového štábu obce Rohožník, Vás chceme požiadať:

Ak Vaše dieťa bolo a vrátilo sa z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, je potrebné o tejto skutočnosti informovať triedne učiteľky alebo riaditeľku MŠ.

Taktiež Vás žiadame, aby ste do MŠ nevodili deti s akýmkoľvek príznakom ochorenia, merali deťom doma priebežne teplotu a viedli ich k zvýšenej hygiene umývania rúk mydlom. Od pondelka 9.3.2020 budú triedne učiteľky okrem ranného filtra u detí vykonávať meranie teploty. Ak sa u dieťaťa preukážu príznaky choroby, bude odoslané do domácej liečby.

Keďže jedným z preventívnych opatrení je obmedzenie podávania si rúk, počas týchto dní si pri pozdrave ruky nepodávame.

 

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME

 
Čo nás čaká v mesiaci Február

1 .Výroba karnevalovej masky

2. Fašiangy – Karneval

3. Mám básničku na jazýčku, triedne kolá

4. Divadelné predstavenie
 
Myšky sa hrajú

Deti mali opäť možnosť preniesť sa do rozprávkového sveta vďaka Divadielku Dúha. 27. januára zahrali deťom divadelnú hru Myšky sa hrajú. Tentokrát sa zoznámili so starým myšiakom Filoménom a jeho kamarátmi, ktorý zvolával raz do roka myšací kongres, vždy na inom mieste planéty. Všetky myšky zúčastnené na kongrese musia predložiť výročnú správu, ako sa darí zvieratkám na svete. Lenže v tom sa nečakane niečo zmenilo. Hra poukázala na dôležitosť dochvíľnosti a plnenia si svojich povinností. Na záver malo krásne ponaučenie pre všetkých. Ďakujem za krásne predstavenie Divadielku Dúha.

Martina Fáberová

 

Meniny

Dnes je:
Sobota, 23. Január 2021

Dnes má meniny:
Miloš
Zajtra má meniny:
Timotej

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:102
Včera:137
Tento mesiac:3821
Minulý mesiac:3154
Celkom:274818