O škole PDF Tlačiť E-mail
Charakteristika školy

Materská škola je v školskom roku 2017/2018   7 triedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Počet prijatých je 138. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.
Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Budova je pavilónového typu, členená na 4 pavilóny. Tri pavilóny majú jedno poschodie, tretí je prízemný. Každé oddelenie má svoju triedu, spálňu, šatňu, umyváreň, WC, kabinet a kuchynku. Tieto miestnosti sú vymaľované pestrými a pastelovými farbami, ktoré priaznivo pôsobia na vývoj detí. MŠ je vybavená novým nábytkom. V hospodárskej časti je umiestnená kuchyňa s príslušnými skladmi, riaditeľňa, archív, práčovňa a kancelária vedúcej ŠJ. Pavilóny spája spojovacia chodba. Po školskom dvore sú účelovo rozmiestnené detské preliezačky, hojdačky, oddychové altánky a pieskoviská. Okolie budovy je vysadené ihličnatými, listnatými stromami a kríkmi.
Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované učiteľky. Rešpektujú sa zásady humanizácie a demokracie. V záujme jednotného pôsobenia úzko spolupracujú s rodinou. Štandartnú výchovu obohacujeme o aktivity z projektu „Škola podporujúca zdravie“. V záujme aktívnej ochrany detí sú učiteľky povinné zabezpečiť dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach, realizovať úlohy Národného boja proti drogám.


Prevádzka materskej školy - v pracovných dňoch od 6:15 do 16:15 hod.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne /podľa počtu prihlásených detí/. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov podľa pokynov riaditeľky MŠ, pedagogickí a ostatní zamestnanci si podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.
Pri obmedzení prevádzky v niektorých triedach/časť detí v škole v prírode, chorobnosť detí, chorobnosť pedagogických zamestnancov,..../ bude deťom zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť spájaním detí v náhradných triedach tak, aby bol zabezpečený pedagogický proces a bezpečnosť detí.


Denný poriadok MŠ
 

6:15 hod. - otvorenie materskej školy.
  • Schádzanie detí, hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti), plánovanie a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne, alebo skupinové činnosti a aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh - rozhovory, diskusie a iné.
  • Pohybové a relaxačné cvičenia.

9:00 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie).
  • Edukačné aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické a iné (jej edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP).
  • Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.).

11:30 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie).
  • Odpočinok (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí - minimálne 0,5 hod.

14:45 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie).
  • Hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity ,edukačné aktivity, jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.

16:15 hod. - koniec prevádzky MŠ.
 

Meniny

Dnes je:
Pondelok, 24. September 2018

Dnes má meniny:
Ľuboš
Zajtra má meniny:
Vladislav

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:25
Včera:63
Tento mesiac:2451
Minulý mesiac:3094
Celkom:197165